Regulamin sklepu

                [§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE]

  1. Definicje:
    1. Sklep internetowy, działający pod adresem: AGENCJA KREATYWNA Izabela Iwińska z jednoosobową działalnością gospodarczą, 6312659491.
    2. Adres Korespondencyjny Sprzedającego – ul. Daszyńskiego 17  lok. 20 w Gliwicach, 44-100
    3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy (tj. niedzieli i świąt),
    4. Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. u) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
    5. Klient; Kupujący – oznacza osobę fizyczna, jednostkę organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub także osobę prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
    6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,
    7. Konsument – należy rozumieć podmiot w znaczeniu nadanym przez art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, tj. osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
    8. Przedsiębiorca – należy rozumieć podmiot w znaczeniu nadanym przez art. 43 (1) Kodeksu Cywilnego, tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33 (1) Kodeksu Cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
    9. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    10. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,
    11. Punkt Odbioru,
    12. Regulamin – niniejszy regulamin,
    13. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://Guzikova.com,
    14. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
    15. Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
    16. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
    17. Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,
    18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
    19. Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,
    20. Adres E-mail Sprzedającego – offguzikova@gmail.com oraz guzikovabiuro@gmail.com
    21. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.
     Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
    22. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.
    23. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
    24. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: offguzikova@gmail.com
    25. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
    26. Z uwagi na treść art. 66 1 § 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.
   1.  
   2. [§ 2 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY]

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.
  3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
  4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust.
  5. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
  6. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c.
  7. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy poprzez:
    1. udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
    2. wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało zamówienie wraz z kopią Regulaminu,
    3. załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
    4. utrwalenie treści Umowy w systemie informatycznym Sprzedającego.

   1.  
   2. [§ 3 SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY]

Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
  2. płatność przelewem online za pośrednictwem Przelewy24, PayPo, PayNow
  3. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
    1. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.
    2. Wysyłka poprzez firmę przewozową DPD.
    3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Polski i całego świata.
    4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4. lit b.
    5. Termin dostawy jest zawsze inny i zależny od produktu na który decyduje się klient.
     Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin. Wyjątek stanowią zamówienia złożone w trakcie akcji rabatowych i wyprzedaży – w tym wypadku termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych.
    6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad, tak szybko jak jest to możliwe. Klient nie może anulować zamówienia w trakcie jego realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [§ 4 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM]

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Konto i Formularz Zamówienia.
  2. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta, na mocy której następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w ust. 1 (Klient wprowadza wymagane dane oraz zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy bezpłatnego świadczenia usługi elektronicznej). Na rejestrację, o której mowa w zd. 1 składają się:
    1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego pod adresem: http://Guzikova.com/my-account/) poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazane przez użytkownika hasło, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta, zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z niniejszym regulaminem,
    2. Wprowadzenie w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku opisanego jako „Rejestracja”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,
    3. Usługobiorca w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. b hiperłącze i na stronie www, na którą został przekierowany wprowadza dane wskazane w formularzu. Po wypełnieniu formularza danych płatnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym Usługobiorca może korzystać z Konta.
    4. Dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez otwarcie linku „Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian.
    5. Koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto, o którym mowa w ust. 2. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
    6. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy poprzez ikonę koszyka w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego w zdaniu poprzednim hiperłącza.
    7. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym: kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Przejdź do Zamówienia”,
    8. Po kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Przejdź do Zamówienia”,zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Usługobiorcę, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, wypełnieniu wskazanych danych adresowych Klienta, wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, wypełnieniu danych Klienta dot. wzrostu, a także po poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
    9. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
    10. Konto i Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
    11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
      1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
      2. Dostęp do poczty elektronicznej,
      3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
      4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub większa,
      5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
      6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
      7. Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności istotnych danych dotyczących wzrostu z uwagi na to, że każdy model składa się z kategorii: DLA WYSOKICH i DLA NISKICH KOBIET. Trzeba je podać zgodzie ze stanem faktycznym.
      8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.
 1.  

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (usługi Konto) może zostać:
    1. wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,
    2. wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.
    3. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
    4. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
    5. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    6. PACZKI NALEZY KIEROWAC poprzez PACZKOMAT INPOST GLI35M GÓRY CHEŁMSKIEJ 2B , 530377044 TELEFON. 

                 [§ 5 REKLAMACJA]

  1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
    2. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
    3. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

  1. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przed stawia się jako producent.
  2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
  3. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  5. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w Regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
  6. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
  7. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:
    1. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
    2. pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
    3. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:
      1. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności,
      2. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
      3. dane kontaktowe.

  1. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  2. W ciągu 30 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.
  3. Postanowienia ust. 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

                [§ 6 GWARANCJA]

  1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
  2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.
  3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
  4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

                [§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

  1. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy e-maila na następujące dane: guzikovabiuro@gmail.com.
  2. Dla skuteczności oświadczenia Klient mailowo wysyła INFORMACJE O ZWROCIE ZAMÓWIONEJ RZECZY.
  3. W wiadomości do Sprzedawcy Klient powinien zawrzeć dane, pozwalającego na jego prawidłową identyfikację (imię, nazwisko oraz adres). ZWRACANĄ PACZKĘ NALEŻY ODESŁAĆ KURIEREM. Paczki wysłane Pocztą Polską, nie są odbierane i nie ponosimy odpowiedzialności związanej z wysłaniem paczki za ich pośrednictwem.
  4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Klient odsyła Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym z torba papierowa chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7.  Towar zwracany przyjmowany jest
   tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu i  opatrzony metką, oraz
   oryginalnymi plombami, z dołączonym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu, w
   terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania towaru od sprzedającego.
   W przeciwnym wypadku zwroty będą odrzucane. Wysyłka pod adres:
  8. PACZKOMAT: GÓRY CHEŁMSKIEJ 2B, GLIWICE, 44-100, 530377044, OFFGUZIKOVA@GMAIL.COM 
  9. Zwracany przez Klienta towar
   powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń
   przesyłki w trakcie transportu.
   Klient ponosi odpowiedzialność za ODMOWĘ PRZYJĘCIA ZWROTU TOWARU, jeśli wcześniej nie uzgodni ze sprzedawcą czy decyduje się na bezterminowy VOUcher w kwocie zamówienia lub ustala na co chce wymienić zakupiony towar ( mailowo).

  10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto sklepowe użytkownika. Środki z salda klient może wykorzystać na dowolny dostępny produkt na sklepie.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  13. Całkowitemu zwrotowi nie podlegają modele w których do uszycia potrzebne są wymiary takie jak wzrost.
  14. Zatem, jeśli dany produkt lub świadczenie zostało wykonane według dyspozycji kupującego, to nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego na zamówienie. Sukienka szyta pod wymiary/ długość sukienki/ zmiana dekoltu-  niewątpliwie jest rzeczą stworzoną według specyfikacji konsumenta, czyli nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć takiego towaru.
  15. Powyższe rozwiązanie ma na celu chronić sprzedawcę przed nadmiernymi kosztami oraz natłokiem niepotrzebnych mu rzeczy.  Sprzedawca nie może sprzedać zwróconej mu rzeczy, którą wykonał na zamówienie konkretnej osoby, ponieważ produkt został specjalnie pod nią stworzony. Dla innych taki produkt będzie bezużyteczny, a dla sprzedawcy niepotrzebny, ani nie przyniesie mu zysku.
  16. W przypadku kiedy otrzymany produkt nie spełnia Państwa oczekiwań względem rozmiaru, proponujemy
   wymianę produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych na ten sam model w innym
   rozmiarze. 
   Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli zweryfikować stan magazynowy pożądanego rozmiaru. Koszty dostawy wymienianego produktu lezą po stronie Klienta.
   Po uzyskaniu mailowej akceptacji wymiany prosimy o odesłanie produktu wraz z informacją na temat nowego produktu do wymiany. 

                [§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
  2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 20 lutego 2018 r.

 1.  

 1.  

 1. t

Shopping Cart
Wybierz walutę:
Scroll to Top